1     Splošno

Splošni pogoji poslovanja podjetja Go Digi d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse Produkte podjetja. Za Produkte podjetja veljajo dogodki (seminarji, delavnice, konference in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalni programi (avdio in video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Go Digi d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, uporabnike, ki opravijo prijavo in nakup na posameznem dogodku, in uporabnike, ki se registrirajo za pridobitev brezplačnih materialov (v nadaljevanju Uporabniki).

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.

Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake, spremeni Produkte in njihovo količino.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (https://godigi-ai.com/pogoji-poslovanja). Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

  • e-mail: info@godigi.si

  • št.: 040 398 047

  • naslov za prejem pošte: Go Digi d.o.o., Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://godigi-ai.com/pogoji-poslovanja

2     Osnovni pojmi

Organizator je podjetje Go Digi d.o.o., Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 8180881000, davčna številka: SI17367069, ki na svojih spletnih straneh ponuja Produkte.

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.

Spletne strani ali Spletna stran  je spletna stran, s katero upravlja Organizator. Za potrebe teh splošnih pogojev sta to naslednji spletni strani: www.godigi.si in www.godigi-ai.com

Produkt je vsak Dogodek in Izobraževalni program, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev.

Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice, po elektronski pošti ali preko Internetnega naročila, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek.

Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku.

Posebni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

3     Narava Produktov

Produkti Organizatorja zajemajo predvsem področja financ, podjetniškega poslovanja in tudi prava. Organizator ponuja Produkte v obliki seminarjev in izobraževanj, tudi v on-line obliki.

Vsi Produkti Organizatorja so informativne narave. Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali z uporabo Izobraževalnih programov.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in Izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo pri rasti njihovega podjetja in izboljšanju njihovih finančnih rezultatov, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so v med drugim odvisni od njihovega znanja, spretnosti, poslovne nadarjenost, finančne situacije in količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Organizator, njegovi zaposleni ali podizvajalci odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Rezultati, ki jih dosegajo udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov, se zelo razlikujejo in Organizator ne pozna povprečnih rezultatov udeležencev na področju prodaje, zaslužkov, rasti poslovanja ali drugih rezultatov.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki jih bodo udeleženci dosegali v prihodnosti. Kjer Organizator omenja prodajne, finančne ali drugačne rezultate, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov, so te trditve osnovane na informacijah, ki jih je prejel od udeležencev.

Pravice in obveznosti Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi še kasneje.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Posebnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:

  • Uporabnik ne izvrši plačila za posamezen Produkt v dogovorjenem roku,

  • Uporabnik izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.

Organizator lahko zaprosi določene Uporabnike za podajo izjave, mnenja o Produktih (v nadaljevanju Izjava). Uporabnik take izjave ni dolžan podati. V kolikor Uporabnik poda Izjavo, se izrecno strinja, da pridobi Organizator neekskluzivno, (teritorialno in časovno) neomejeno pravico do uporabe te Izjave, kar vključuje pravico do objave v digitalnih medijih po izboru Organizatorja, distribucijo, objavo v tiskanih medijih, vključno s knjižnimi deli Organizatorja, in do prilagajanja Izjave.

4     Avtorske vsebine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno z a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

5     Pravice in obveznosti Uporabnika

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z, a ne omejeno na, neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, Uporabnik v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

5.1    Posebne določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo za Uporabnike – fizične osebe

Uporabnik – fizična oseba ima pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi bil dolžan navesti razlog, v roku 14ih dni od sklenitve pogodbe. V primeru prijave na Dogodek se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem prijave. V primeru Naročila Izobraževalnega programa se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem pridobitve dostopa do digitalne vsebine.

V primeru naročila digitalne vsebine (Izobraževalni programi Organizatorja), ima Uporabnik – fizična oseba pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer velja v tem primeru posebna ureditev. Uporabnik pridobi omejen dostop do naročene digitalne vsebine, ki traja 14 dni od prejema dostopa do digitalne vsebine. Po 14ih dneh Uporabnik -fizična oseba pridobi popoln dostop do naročene digitalne vsebine. Uporabnik – fizična oseba ima možnost pridobiti poln dostop še pred potekom 14-dnevnega roka, v kolikor poda izrecno privolitev, da se odpoveduje pravici do odstopa od pogodbe. Takšno privolitev lahko Uporabnik – fizična oseba poda preko obrazca, ki je dostopen tukaj. Izpolnjen obrazec Uporabnik – fizična oseba posreduje Organizatorju na mail: info@godigi.si 

Kadar Uporabnik – fizična oseba odstopi od pogodbe nosi vse stroške vračila blaga, kadar je vračilo blaga potrebno.

Organizator Uporabnike opozarja, da ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov.

OPOZORILO: Te posebne določbe veljajo samo za fizične osebe in ne veljajo za naročila pravnih oseb. Skladno z zakonodajo pravne osebe in posamezniki, ki se ne štejejo za potrošnike, pravice do odstopa od pogodbe nimajo. V kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, in želite vračilo denarja, se lahko obrnete na nas, na kontakt:  info@godigi.si  Vašo zahtevo bomo pregledali in po lastni presoji odobrili ali zavrnili.

Poudarjamo, da vračilo denarja za digitalne vsebine, v kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, ni možno. 

Poudarjamo, da je vsaka odobrena reklamacija za Uporabnike – pravne osebe izključno v naši diskreciji.

6     Dogodki

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in Uporabnike enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katerega se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje in morebitne posebne Splošne pogoje, ki veljajo za posamezen Dogodek. Vsi posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek so ustrezno označeni v teh Splošnih pogojih. V primeru neskladnosti teh splošnih pogojev in Posebnih splošnih pogojev, veljajo določila Posebnih splošnih pogojev.

6.1   Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@godigi.si 

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Posebnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Posebni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

6.2   Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@godigi.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.

V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

6.3   Dogodki, za katere veljajo Posebni splošni pogoji

Določeni Dogodki Organizatorja so pogojeni s Posebnimi splošnimi pogoji, zaradi unikatne narave samega Dogodka. Pozivamo vas, da si pozorno preberete te Splošne pogoje kot tudi Posebne splošne pogoje, preden se odločite za Naročilo.

6.4   Fotografiranje in snemanje na naših Dogodkih v živo ali preko spleta

Pridružujemo si pravico do avdio, video in foto dokumentiranja Dogodka z namenom promocije Dogodka oz. poročanja o Dogodku. V primeru, da se Dogodek snema, bomo o tem obvestili udeležence na začetku Dogodka.

S sprejemanjem teh pogojev udeleženec potrjuje, da je seznanjen z možnostjo snemanja oziroma fotografiranja Dogodka in z možnostjo objave posnetka oziroma fotografij na spletnem mestu, platformi za online programe in v profil upravljavca na družbenih omrežjih (Facebook, Linkedin, Instagram). 

 

 On-line program GDPR Urgenca

GDPR Urgenca je pripomoček, namenjen lažjemu doseganju skladnosti z zahtevami GDPR. Ni pa konkretna rešitev ali pravni nasvet. Pripravljen je bil z največjo skrbnostjo, a ob dejstvu, da glede GDPR še ne obstaja nobena praksa nadzornih/inšpekcijskih organov ali sodišč in da slovenski ZVOP-2 še ni bil sprejet, Go Digi d.o.o. ali sodelujoči pri pripravi programa zato ne morejo prevzeti nobene garancije ali odgovornosti za pravilnost in točnost podanih informacij, kot tudi ne za to, da bodo informacije uporabne ali koristne za točno določen primer ali za točno določenega naročnika. Vzorce dokumentov je potrebno pred uporabo po navodilih v programu prilagoditi svojim dejanskim razmeram glede osebnih podatkov.

8   Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji spletne trgovine www.godigi-ai.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Organizatorja/Ponudnika spletne trgovine, pravice Uporabnika/Kupca ter poslovni odnos med Ponudnikom in Uporabnikom. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo Produktov, ki so na voljo v spletni trgovini. Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato Uporabniku predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana.

Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Ponudnika.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta, si Ponudnik pridržuje pravico do spreminjanja ponudbe.

Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil.

Slike vedno ne zagotavljajo lastnosti Produktov. Ponudnik si prizadeva zagotoviti natančne fotografije, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

8.1   Cene

Cene v spletni trgovini so v EUR in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, razen če je izrecno navedeno drugače. V ceno Produkta je všteta tudi poštnina, v kolikor gre za nakup Produkta v fizični obliki.

Pogodba o nakupu med Ponudnikom in Uporabnikom je sklenjena v trenutku, ko Ponudnik potrdi naročilo oziroma Uporabnik prejme elektronsko potrditveno naročilo. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji zavezujoči ter veljajo za Ponudnika kakor tudi za Uporabnika.

8.2   Postopek nakupa

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Produkt lahko Uporabnik izbere v fizični ali v elektronski obliki (v kolikor je Produkt na voljo) in naroča s seznama v spletni trgovini. Vsi fizični Produkti so na voljo do odprodaje zalog.

Naročilo: Po oddaji naročila Uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto ter hkrati dobi podatke za nakazilo produkta. Ponudnik nato naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih produktov, če gre za fizični Produkt, in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.

Dostava in prevzem naročenega blaga:

Ponudnik predvidoma v roku 3 delovnih dni, najkasneje pa v roku 8 dni od datuma prejema plačila, pripravi Produkt za odpremo in ga odpošlje na naslov, ki ga Uporabnik navede v kontaktnem obrazcu, navedenem ob oddaji naročila.

V primeru naročila online Produkta, bo le ta poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Produkt bo dodeljen v online knjižnico, kjer Uporabnik dobi tudi geslo in uporabniško ime, s katerim dostopa do programa. Uporabnika se o tem obvesti preko e-naslova, ki ga je Uporabnik navedel ob naročilu.

Pri dobavi fizičnih produktov, ki jih Ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču oziroma je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do ponudnika, slednji ni odgovoren za morebitno zamudo pri dobavi. Prek e-pošte Ponudnik Uporabnika sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo Produkta.

Ponudnik ne odgovarja za škodo in obenem ne krši svojih obveznosti iz te pogodbe, v kolikor nima možnost preprečiti zamud pri dobavi oz. v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

V primeru, da Uporabnik ne prejme naročenega Produkta v dogovorjenem roku, mora Ponudnika pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Ponudnik tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko Uporabnik odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup Produkta.

8.3   Plačilne metode

Ponudnik omogoča plačilo Produktov:

– preko plačila po UPN obrazcu na bančni račun Ponudnika. Uporabnik prejme podatke za nakazilo skupaj ob potrditvi naročila na elektronski naslov,

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Ponudnik uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

8.4   Račun

Ponudnik po dostavi naročenih Produktov Uporabniku pošlje račun in sicer v pdf formatu na e-naslov Uporabnika. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti Ponudnika v osmih dneh od prodaje. 

 

8.5   Dodatna vprašanja

Če imate morebitne dodatne informacije, povpraševanja v zvezi s Produkti ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate na info@godigi.si ali pa nas pokličete na 040 398 047.

8.6   Reklamacije in garancija

Ponudnik ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat poslušanja Izobraževalnega programa ali z uporabo Izobraževalnih programov.

Produkti imajo garancijo, če je tako navedeno na spletni strani dotičnega Produkta ali v oglaševalskem sporočilu.

Pritožbe, reklamacije ali uveljavljanje garancije glede Produkta mora stranka sporočiti pisno ali preko e-pošte Ponudniku v roku 15 dni od prejema Produkta oz. v zakonsko določenem roku. Navesti mora ugotovitve glede napake Produkta in zahtevo po odpravi le-te.

Garancija velja pod pogojem, da (a) so Produkti pravilno skladiščeni, nameščeni, uporabljeni in vzdrževani. V primeru neizpolnjevanja pogojev je garancija neveljavna.

Ta člen izključno določa obseg pravic, ki jih ima Uporabnik v primeru tehnične napake pri izdelku.

8.7   Pravica do odstopa od pogodbe

Uporabnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema.

Uporabnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Uporabnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Ponudnik vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko ponudnik vračilo zadrži do prejetja vrnjenega Produkta oziroma dokler Uporabnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal Produkt.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Prejeti Produkt mora Uporabnik vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv Uporabnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila Uporabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva. Program, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži.

Če gre za program v online obliki, pa se v tem premeru Uporabniku vrne kupnina in se odvzamejo vsi dostopi do online programa.

Vrnitev prejetega programa ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

9    Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Prvomajska ul. 35
3250 Rogaška Slatina

040 398 047

info@godigi.si

Prijava na novičke

Želite biti obveščeni o novostih na področju umetne inteligence? Prijavite se na novičke.

© 2023 GoDigi